Clicca qui per scaricare

Poles and the Italian Risorgimento during the Spring of Nations (1848-49)
Titolo Rivista: IL RISORGIMENTO 
Autori/Curatori: Krzysztof A. Makowski 
Anno di pubblicazione:  2018 Fascicolo: Lingua: Inglese 
Numero pagine:  12 P. 89-100 Dimensione file:  198 KB
DOI:  10.3280/RISO2018-002003
Il DOI è il codice a barre della proprietà intellettuale: per saperne di più:  clicca qui   qui 


The Poles started to pay particular attention to events on the Italian peninsula at the beginning of 1848. The man, who during the Spring of Nations continually expressed interest in Italian affairs, was the Polish national bard, Adam Mickiewicz. Anticipating a war with Austria, he wanted to create a Polish legion under its own flag, a legion that would also attract the other Austrian Slavs. The Polish conservative camp of prince Adam Jerzy Czartoryski also got involved in Italian affairs. He developed his activity in Sardinia and Lombardy. When assessing the military contribution of Poles to the fighting on the Italian peninsula, one should emphasize that the Poles were present on all fronts. However, after the defeat, a significant segment of Italian public opinion blamed the Polish generals Wojciech Chrzanowski and Ludwik Mieroslawski for the defeat. The events of the Spring of Nations generally changed the view of the Poles. At this point a negative stereotype of Poles began to form. Conservatives and liberals both viewed Polish emigrants negatively, seeing in them the carriers of revolutionary ideas and the destroyers of order.

I polacchi hanno iniziato a prestare una particolare attenzione agli eventi della penisola italiana all’inizio del 1848. Colui che durante la Primavera delle Nazioni aveva più frequentemente espresso interesse per gli affari italiani, era lo "scrittore nazionale" polacco, Adam Mickiewicz. Anticipando la guerra all’Austria, egli voleva creare una legione polacca che avrebbe coinvolto anche gli altri slavi sudditi austriaci. Le stesse frange conservatrici polacche del principe Adam Jerzy Czartoryski furono coinvolte negli affari italiani. Egli diede seguito alla sua attività in Sardegna e in Lombardia. Nel valutare il contributo militare dei polacchi nei combattimenti in Italia, si dovrebbe sottolineare il fatto che i polacchi erano presenti su tutti i fronti. Tuttavia, dopo la sconfitta, un significativo segmento dell’opinione pubblica italiana accusò i generali polacchi Wojciech Chrzanowski e Ludwik Mierosławski della sconfitta. Gli eventi della Primavera delle Nazioni hanno cambiato l’immagine dei polacchi in generale. Si costruì così uno stereotipo negativo dei polacchi. I conservatori e i liberali avevano una scarsa opinione degli emigranti polacchi, poiché vedevano in essi i portatori di idee rivoluzionarie e distruttrici dell’ordine.
Keywords: Primavera delle Nazioni (1848-49), Grande emigrazione polacca, relazioni italo-polacche.

 1. Batowski H. (1948), Legion Mickiewicza a Słowiańszczyzna w r. 1848. Studium z dziejów słowiańskości polskiej, Kraków, Spóldzielnia Pracy i Użytkowników “Czytelnik”.
 2. Id. (1956a), Legion Mickiewicza w kampanii włosko-austriackiej 1848 roku, Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej.
 3. Id. (1956b), Przyjaciele Słowianie. Szkice historyczne z życia Mickiewicza, Warszawa, Czytelnik.
 4. Id. (1980), Ze słowiańskich mickiewiczianów. Przyczynki historyczne o stosunku Adama Mickiewicza do narodów słowiańskich, Warszawa, Państwowy Instytit Wydawniczy.
 5. Batowski H., Szklarska-Lohmannowa A. (ed.) (1958), Legion Mickiewicza. Wybór źródeł, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 6. Bersano Begey M., Bersano Begey M., 1949, La Polonia in Italia. Saggio bibliografico 1799-1948, Torino, Rosenberg e Sellier.
 7. Di Tondo F. (ed.) (1963), La nazione polacca e l’unità d’Italia. Catalogoalmanacco dedicato alla fraternità italo-polacca in occasione della Mostra storica “Italia e Polonia nel Risorgimento” nel Centenario dell’Unità d’Italia e dell’Insurrezione polacca del 1863, Roma, Associazione Italia-Polonia.
 8. Gierowski J. A. (1999), Historia Włoch, Wrocław-Warszawa-Kraków. Ossolineum.
 9. Handelsman M. (1936), Rok 1848 we Włoszech i polityka ks. Adama Czartoryskiego, Kraków, Nakadem Polskiej Akademji Umiejętności.
 10. Kalembka S. (1971), Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 11. Id. (2003), Wielka Emigracja 1831-1863, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek Kieniewicz S. (1957), Legion Mickiewicza 1848-1849, Warszawa, Pastwowe Wydawnictwo Naukowe.
 12. Id. (1960), Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 roku, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 13. Id. (1961), Les Polonais et le Risorgimento 1848-1849, in Kieniewicz S., Morawski, K. (eds.), La Polonia e il Risorgimento italiano, Roma, Signorelli.
 14. Koberdowa I. (1967), Polska Wiosna Ludów, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 15. Koźmian J. (1849), Rzeczy włoskie, in “Przegląd Poznański”, vol. 8, pp. 41-85, 326-382, 517-606.
 16. Królikiewicz G. (1999), Autour de la doctrine d’Andrzej Towiański, in Fieguth R. (ed.), Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung. Materialien der Mickiewicz-Konferenz in Freiburg/Schweiz 14.-17. Januar 1998, Freiburg, Schweiz, Universitätsverlag, pp. 141-154.
 17. Kwiatkowska M. I. (2007), Polacy w Rzymie w wiekach XIX-XX, Warszawa, Muzeum Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego Łazienki Królewskie.
 18. Lorenc, H. (ed.) (1998), Adam Mickiewicz in Toscana. 1848, Firenze, F. & F. Parretti.
 19. Makowski K. (1996), Das Grossherzogtum Posen im Revolutionsjahr 1848, in R. Jaworski, R. Luft (eds.), 1848/49 - Revolutionen in Ostmitteleuropa. Vorträge der Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 30. November bis 1. Dezember 1990, München, Oldenbourg, pp. 149-172.
 20. Marchlewicz K., (2001), Polonofil doskonały. Propolska działalność charytatywna i polityczna lorda Dudleya Couttsa Stuarta (1803-1854), Poznań, Wydawnictwo Poznańskie.
 21. Maszewski S. (1904), Sycylia w latach 1848 i 1849 (Ludwik Mierosławski), Lwów, nakł. Słowa Polskiego.
 22. Morawski K. (1937), Polacy i sprawa polska w dziejach Italii w latach 1830-1866, Warszawa, Rozprawy historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
 23. Nowak J. (2002), Władysław Zamoyski. O sprawę polską w Europie (1848-1868), Poznań, Wydaw. Poznańskie. Pachoński J. (1969-1979), Legiony polskie. Prawda i legenda (1794-1807), 4 voll., Warszawa, Wiydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 24. Pawłowski B. (1937), Chrzanowski Wojciech (1793–1861), in Polski słownik biograficzny, vol. 3, Kraków.
 25. Sikora A. (1984), Towiański i rozterki romantyzmu, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 26. Skowronek J. (1994), Adam Jerzy Czartoryski 1770-1861, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 27. Szczęsnowicz K. J. (1987), Emigracyjna działalność gen. Wojciecha Chrzanowskiego w latach 1832-1861, in Studia i Materiały do Historii Wojskowości, vol. 29, Warszawa, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 28. Wic W. (ed.) (1999), Rok 1848. Wiosna Ludów w Galicji. Zbiór studiów, Kraków, Wydawn. Nauk. AP.
 29. Witkowska A. (1989), Towiańczycy, Warszawa, Panstwowy Instytut Wydawniczy.
 30. Wszołek, J. (1970), Prawica Wielkiej Emigracji wobec narodowego ruchu włoskiego (przed rewolucją 1848 roku), Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład.
 31. Żaboklicki K. (2005a), “Avanti, marcia, Dąbrowski/Dalla terra italiana in Polonia”. I militari polacchi in Italia, 1797-1807, in Id., Tra l’Italia e la Polonia. Scritti vari di storia e di letteratura, Varsavia-Roma, Accademia polacca delle scienze.
 32. Id. (2005b), Il generale Ludwik Mierosławski, difensore di Catania nel 1849, in Id., Tra l’Italia e la Polonia. Scritti vari di storia e di letteratura, Varsavia-Roma, Accademia polacca delle scienze.
 33. Ziółek J. (1991), Włochy od kongresu wiedeńskiego do Wiosny Ludów, in W.
 34. Zajewski (ed.), Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849, vol. I, Warszawa, Wiedza Powszechna.
 35. Żychowski M. (1963), Ludwik Mierosławski 1814-1878, Warszawa, Państwowe Wydawn, Naukowe.
 36. Żywczyński M. (1971), Włochy nowożytne 1796-1945, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krzysztof A. Makowski, I polacchi e il Risorgimento italiano durante la Primavera delle Nazioni (1848-49). in "IL RISORGIMENTO" 2/2018, pp. 89-100, DOI:10.3280/RISO2018-002003

   

FrancoAngeli è membro della Publishers International Linking Association associazione indipendente e no profit per facilitare l'accesso degli studiosi ai contenuti digitali nelle pubblicazioni professionali e scientifiche