Storia funzionale. Costruzioni storiografiche in Albania

Journal title HISTORIA MAGISTRA
Author/s Doan Dani
Publishing Year 2018 Issue 2018/27 Language Italian
Pages 23 P. 36-58 File size 143 KB
DOI 10.3280/HM2018-027004
DOI is like a bar code for intellectual property: to have more infomation click here

Below, you can see the article first page

If you want to buy this article in PDF format, you can do it, following the instructions to buy download credits

Article preview

FrancoAngeli is member of Publishers International Linking Association, Inc (PILA), a not-for-profit association which run the CrossRef service enabling links to and from online scholarly content.

The topic of this paper is the reduction of history’s function merely as a construction of collective identities by the Albanian historiography. Some of the most significant themes were chosen: the investiture of the Albanian totality with a political conscience in the earliest documentary appearance (XI century AC), the dualistic and moralistic perspectives, the glory and the martyrdom, the alienation of the Other Ottoman.

Keywords: Albanian historiography, invention, ideology, sacralisation, identity, enemy.

 1. Ahmeti Musa, Sa i gjatëishteSkënderbeu. Petkat e luksittëSkënderbeutnë 1457, 9.04.2005, -- https://264517.forumromanum.com/member/forum/forum.php?action=std_show&entryid=1090881169&USER=user_264517&threadid=2 (consultato per l’ultima volta il 20.06.2018).
 2. Archivio Centrale dello Stato, Fondo Selim Shpuza, cartella 8 (anno 1950-1967), foglio 10.
 3. Ashsh (a cura di), Fjalori shqipes së sotme, Toena, Tiranë 2002.
 4. Ashsh (a cura di), Historia e popullit shqiptar. Ilirët, mesjeta, Shqipëria në Perandorinë osmane gjatë shek. XVIvitet 20 të shek. XIX, vol. I, Toena, Tiranë 2002.
 5. Ataliates Michele, Historia, Martín I. Perez (a cura di), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2002.
 6. Barleti Marin, Historia e Skënderbeut, Infobotues, Tiranë 2005.
 7. Baudier Michel, Inventaire de l’histoire général des turcs, Paris 1631.
 8. Benjamin Walter, Sul concetto di storia, Einaudi, Torino 1997.
 9. Biçoku Kasem, Qëndresa dhe lufta e masave popullore kundër vendosjes së sundimit osman sipas të dhënave të regjistrave të v. 835 h. (1431-1432), in «Studime Historike», 4 (1973), pp. 3-26.
 10. Biçoku Kasem, Skënderbeu, Botimpex, Tiranë 2005.
 11. Biçoku Kasem, Shfrytëzimi i masave gjatë sundimit venedikas, in «Studime Historike», 4 (1975), pp. 119-131.
 12. Bozhori Koço (a cura di), Lufta shqiptaro-turke në shekullin XV. Burime bizantine, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Tiranë 1967. Bozhori Koço, Koka Viron, Historiografia shqiptare gjatë 25 vjetëve të pushtetit popullor, in «Studime Historike», 4 (1969), pp. 65-89.
 13. Bozhori Koço, Liço Filip (a cura di), Burime tregimtare bizantine për historinë e Shqipërisë, shek X-XV, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Tiranë 1975.
 14. Buda Aleks, Frashëri Kristo, Pepo Petraq, Zamputi Injac (a cura di), Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë. Shek. VIII-XV, vol. II, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Tiranë 1962.
 15. Buda Aleks, Mbi disa aspekte të njësisë dhe ndryshueshmërisë në historinë e popullit shqiptar dhe të popujve të tjerë të Ballkanit, në «Studime Historike», 2 (1964), pp. 3-13.
 16. Buda Aleks, Shkrime Historike, vol. III, Toena, Tiranë 2002. Castellan Georges, Storia dei Balcani. XIV-XX secolo, Argo, Lecce 1999. Chalcocondylae Laonici, Historiarum Libri Decem, Impensis ed Weberi, Bonnae 1843.
 17. Dani Doan, Shpikja e Mesjetës. Vetja dhe Tjetri në medievistikën shqiptare, Pika pa Sipërfaqe, Tiranë 2016.
 18. De Saint-Samson Louis, Les crimes des empereurs turcs depuis Osman I jusqu’à Selim IV, Paris 1794.
 19. Devole Zamira (dir. ed.), Histori. Profili shoqëror, Tiranë 2010. Ducellier Alain, Bisanzio, Einaudi, Torino 1988.
 20. Ducellier Alain, L’Albanie entre Byzance et Vénice Xe-XVe siècle, Variorum Reprints, London 1987.
 21. Dhama Todi, Metodika e dhënies së historisë në shkollë, Shblsh, Tiranë 1971.
 22. Eco Umberto, Costruire il nemico. E altri scritti occasionali, Bompiani, Milano 2011.
 23. Eliade Mircea, Il sacro e il profano, Bollati Boringhieri, Torino 1992.
 24. Eustazio Di Tessalonica, La espugnazione di Tessalonica, V.
 25. Rotolo (a cura di), Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici, Palermo 1961.
 26. Frashëri Kristo, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Jeta dhe vepra (1404-1468), Toena, Tiranë 2002.
 27. Frashëri Kristo, Historia e qytetërimit shqiptar. Nga kohët e lashta deri në fund të Luftës së Dytë Botërore, Akademia e Shkencave, Tiranë 2008.
 28. Frashëri Kristo, Islami Selim (a cura di), Historia e Shqipërisë, vol. I, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë 1967.
 29. Frashëri Kristo, Skënderbeu i shpërfytyruar nga një historian zviceran dhe disa analistë shqiptarë, Dudaj, Tiranë 2009.
 30. Grillo Dhimitër (a cura di), Historia e Shqipërisë për klasën e VIII, Shblsh, Tiranë 1966.
 31. Grillo Dhimitër, Ceka Neritan (a cura di), Historia e Shqipërisë për klasën e VIII, Shblsh, Tiranë 1973.
 32. Hadri Flamur, Shteti feudal centralist shqiptar në epokën e Skënderbeut dhe marrëdhëniet e tij ndërkombëtare me shtetet e tjera, in «Gjurmime Albanologjike», XIV-1984 (1985), pp. 55-73.
 33. Histori e Mesjetës, përklasën e VI, Shblsh, Tiranë 1966.
 34. Historia për klasën VI, Shblsh, Tiranë 1971.
 35. Hobsbawm Eric, Nazioni e nazionalismi dal 1780. Programma, mito e realtà, Einaudi, Torino 1990.
 36. Hobsbawm Eric, Ranger Terence, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 2002.
 37. Kadare Ismail, Dantja i pashmangshëm, Onufri, Tiranë 2005.
 38. Kadare Ismail, Mosmarrëveshja. Mbi raportet e Shqipërisë me vetveten. Sprovë letrare, Onurfi, Tiranë 2011.
 39. Kadare Ismail, Kështjella, in Vepra letrare, vol. IV, Naim Frashëri, Tiranë 1981.
 40. Kadare Ismail, Kështjella, Onufri, Tiranë 2012.
 41. Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, Instituti i Historisë dhe Gjuhësisë, Tiranë 1969.
 42. Korkuti Myzafer, Riza Emin, Bulo Jorgo (a cura di), In Memoriam. Aleks Buda në 100-vjetorin e lindjes, Akademia e Shkencave, Tiranë 2010.
 43. Kostallari Androkli (a cura di), Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Tiranë 1980.
 44. Lama Faik, Dhama Todi, Dërguti Menduh, Xhafa Bajram (a cura di), Historia, për klasën e VI, Shblsh, Tiranë 1984.
 45. Lama Faik, Dhama Todi, Xhafa Bajram (a cura di), Historia, për klasën e V, Shblsh, Tiranë 1984.
 46. Leka Shahin, Skënderbeu, strateg e komandant legjendar, Shtëpia botuese e Ushtrisë, Tiranë 1994.
 47. Libri i Historisë, përklasën e IV fillore, Shblsh, Tiranë 1961.
 48. Luarasi Aleks, Shteti dhe e drejta shqiptare në epokën e Skënderbeut, Tiranë 1998.
 49. Minga Elsa, Zaloshnja Moisi, Malile Tefta (a cura di), Historia e Shqipërisë, per klasën e IV, Shblsh, Tiranë 1973.
 50. Misha Piro, Një libër i rëndësishëm për historinë tonë, in «Shqip», 06.12.2011, p. 8.
 51. Monti M. Gennaro, La spedizione in Puglia di Giorgio Castriota Scanderbeg e i feudi pugliesi suoi, della vedova e del figlio, in «Japigia», X (1939), pp. 275-320.
 52. Naçi Stavri, Shkodra Zija, Zamputi Injac (a cura di), Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë. Shqipëria nën sundimin feudalushtarak otoman, vol. III, Universiteti Shtetëror i Tiranës, Tiranë 1961.
 53. Ndreca Ardian, Kur “Skënderbeu” nuk asht historia e Skënderbeut. Dy fjalë rreth librit “Skënderbeu” të Oliver Jens Schmitt, Onufri, Tiranë 2008.
 54. Noli S. Fan, Vepra. Shkrime historike, Bala Vehbi, Bihiku Koço, Buda Aleks, Jorgaqi Nasho, Puto Arben (a cura di), vol. 4, Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, Tiranë 1989.
 55. Papa Llambi, Dërguti Menduh, Historiapërklasën VI, Shblsh, Tiranë 1980.
 56. Për fitore të reja të shkencave tona historike marksiste-leniniste, in «Studime Historike», 4 (1966).
 57. Plasari Aurel, Mbi “moralinpolitik” të Gjergj Kastriotit, in «Hylli i Dritës», 4 (2008), pp. 22-38.
 58. Plasari Aurel, Shqipëria dhe shqiptarët në Europën e Piut II, Idk, Tiranë 2015.
 59. Plasari Aurel, Skënderbeu. Një histori politike, Instituti Shqiptar i Studimeve “Gjergj Fishta”, Tiranë 2010.
 60. Pollo Stefanaq, Puto Arben (a cura di), The history of Albania from its origins to the present day, Routledge & Kegan Paul, London-Boston-Henley 1981.
 61. Programi i historisë dhe i edukatës politike e morale, Shblsh, Tiranë 1971.
 62. Pulaha Selami, Luftërat shqiptaro-turke në veprat e kronistëve dhe historianëve osmanë të shekujve XVXVII, in «Studime Historike», 1 (1968), pp. 121-157.
 63. Pulaha Selami, Malltezi Luan, Huta Përparime (a cura di), Studime për epokën e Skënderbeut, vol. I-III, Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë, Tiranë 1989.
 64. Pulaha Selami, Popullsia shqiptare e Kosovës gjatë shek. XV-XVI (studime dhe dokumente), 8 Nëntori, Tiranë 1984. Sergi Giuseppe, L’idea di medioevo. Fra storia e senso comune, Donzelli, Roma 2005.
 65. Shkodra Zija, Esnafët (Korporatat) në jetën qytetare ballkanike të shekujve XVII-XVIII, in «Studime Historike», 1 (1975), pp. 157-185.
 66. Shkurtaj Gjovalin, Shpirti i arbrit rron. Shënime dhe të dhëna për arbëreshët e Italisë, 8 Nëntori, Tiranë 1984.
 67. Thëngjilli Petrika, Historia e Perandorisë osmane, Shblu, Tiranë 2009.
 68. Thëngjilli Petrika, Skënderbeu. Arritje, mangësi, pikëtakime të ndryshme, Artini, Prishtinë 2012.
 69. Todorov Tzvetan, Gli altri vivono in noi e noi viviamo in loro, saggi 1983-2008, Garzanti, Milano 2011.
 70. Tursun Beu, Kronikat e Tursun Beut. Kronikan i sulltan Mehmetit të II, pushtuesit të Kostandinopojës, Ballkanit dhe Shqipërisë, Idk, Tiranë 2011.
 71. Valentini Giuseppe, Un curioso documento sulla statura di Scanderbeg, in «Shejzat», 1-3 (1971), pp. 7-8.
 72. Xhufi Pëllumb, Dilemat e Arbërit. Studime mbi Shqipërinë mesjetare, Pegi, Tiranë 2006.

Doan Dani, Storia funzionale. Costruzioni storiografiche in Albania in "HISTORIA MAGISTRA" 27/2018, pp 36-58, DOI: 10.3280/HM2018-027004